Listing #7955125 eur-lex.europa.eu

22
EUR-Lex.europa.eu. bg Достъп до правото на Европейския съюз · es El acceso al Derecho de la Unión Europea · cs Přístup k právu Evropské unie ...

Category

Website Performance

largestContentfulPaint 0.43 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 150528890851
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 150528571704
observedNavigationStart 0 Sec
firstContentfulPaint 0.37 Sec
observedFirstContentfulPaint 1.08 Sec
observedSpeedIndex 1.1 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFrames 1.4 Sec
observedDomContentLoaded 1.13 Sec
interactive 0.37 Sec
observedTraceEnd 3.7 Sec
observedFirstVisualChangeTs 150528561392
observedLoadTs 150528876556
observedNavigationStartTs 150527491392
observedTotalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLargestContentfulPaint 1.4 Sec
firstMeaningfulPaint 0.37 Sec
totalBlockingTime 0 Sec
observedFirstContentfulPaintTs 150528571704
observedLastVisualChange 1.4 Sec
observedFirstPaintTs 150528571704
observedLastVisualChangeTs 150528894392
observedLoad 1.39 Sec
observedDomContentLoadedTs 150528621274
observedLargestContentfulPaintTs 150528890851
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
cumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaint 1.08 Sec
speedIndex 0.8 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFrames 1.08 Sec
observedTimeOriginTs 150527491392
maxPotentialFID 0.02 Sec
observedTimeOrigin 0 Sec
observedSpeedIndexTs 150528586116
observedCumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
totalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedFirstVisualChange 1.07 Sec
observedFirstPaint 1.08 Sec
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 150528571704
observedTraceEndTs 150531186971
Tidak ada data iklan lainnya saat ini